25 August 2015

ลูกตัวอย่างดีเด่น 2558

โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ได้มีการประกาศรางวัลเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “แม่ดีเด่นแห่งปี” และรางวัล “ลูกตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดี เพื่อพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกดีเด่น ได้แก่ มทิรา ตันติประสุต, เด่นคุณ งามเนตร, มณีรัตน์ ศรีจรูญ และ วีระชัย ขวัญอำไพพันธุ์