02 February 2019

ช่อง 3 ร่วมงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ รมณีย์ที่เรา

“มองในธรรมชาติต้นไม้ให้ที่ร่มและให้โอกาส จิตใจที่ตั้งอยู่ในหลักธรรมก็เป็นที่ร่มและที่ให้โอกาสเช่นเดียวกัน เราจึงถือว่า รมณีย์ที่เรา”- พระอาจารย์ชยสาโร

“เย็นกายในร่มไม้ สุขใจในร่มธรรม”-พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน “รมณีย์ที่เรา” ซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ณ เกาะลอย สวนลุมพินี โครงการดังกล่าวก่อตั้งเมื่อปี 2560 เนื่องในมงคลวาระที่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีอายุครบ 60 ปี โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นประธานโครงการ และมีพระอาจารย์ชยสาโร เป็นประธานที่ปรึกษา หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ คือ การรณรงค์ให้คนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ในเทศกาลวิสาขบูชาของทุกปี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต กล่าวเปิดงาน โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อรณรงค์ “การปลูกรมณียสถาน” ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยและในจิตใจของคน และยังเป็นการประกาศพันธกิจของชาวพุทธ ให้เกิดความร่วมมือในการสร้างและดูแลรมณียสถาน และส่งเสริมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่าบนที่ดินของตนเองและแหล่งป่าเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาของทุกปี รวมทั้งรณรงค์ให้มอบต้นไม้แก่ผู้อื่นในเทศกาลต่างๆ

จากนั้น ได้กราบอาราธนาพระอาจารย์ชยสาโร แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ โดยให้ข้อคิดที่สำคัญ อาทิ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมายาวนานหลายร้อยปี ข้อวัตรปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ คือ การทำบุญ,การปลูกต้นไม้แม้เพียงต้นเดียว ก็จะได้รับความสุข ต้นไม้มีส่วนให้คุณงามความดีในจิตใจของเราเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นบุญ,การเปรียบเทียบ “Big City” และ “Great City” โดยเมืองที่ปลูกต้นไม้กันมาก ถือได้ว่าเป็น “Great City” เป็นต้น

ในการนี้ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ร่วมแสดงปาฐกถาธรรมที่ให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ “รมณีย์ที่เรา” ไม่ใช่หมายความว่า ถิ่นรมณีย์เกิดด้วยมือเราเท่านั้น แต่ความร่มรื่นยังเกิดขึ้นในใจของเรา ถ้าเราสร้างความสงบในใจของเรา, “เย็นกายในร่มไม้ สุขใจในร่มธรรม” ปลูกต้นไม้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วใช้ร่มไม้นั้นสร้างความสุขใจ จึงจะเรียกว่า “รมณีย์ที่เรา” เป็นต้น

หลังจากนั้น พระอาจารย์ทั้งสองนำภิกษุสามเณร นักเรียนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และผู้เข้าร่วมงาน เดินออกกำลังใจในสวน(เจริญสติ เจริญปัญญา) รอบเกาะลอย ซึ่งการเดินออกกำลังใจ ก็เพื่อทำให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ในสวนสาลวัน ภายในสวนลุมพินี

นอกจากได้เรียนรู้ความหมายของ “รมณีย์ที่เรา” แล้ว ผู้ร่วมงานยังได้รับของที่ระลึก คือ “ซองรมณีย์” ที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ มีทั้งเมล็ดพันธุ์ผักออร์แกนิก และเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อื่น อย่างเช่น เมล็ดพันธุ์พระเจ้า 5 พระองค์ รวมทั้งต้นดาวเรือง ต้นมะฮอกกานี เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน ซึ่งสร้างความร่มรื่นทั้งทางกายและทางใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง