คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอริยะ พนมยงค์

กรรมการผู้อำนวยการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการบริหาร

อายุ

46 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

18 เมษายน 2562


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท, Management, London School of Economics, ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท, Mathematics and Information Technology, University of Paris-Est Marne-la-Vallée ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาตรี, Mathematics and Information Technology,

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP# 275/2019)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP#149/2018)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ถือด้วยตนเอง 460,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.023% โดยถือเพิ่มขึ้นหลังจากดำรงตำแหน่ง 100,000 หุ้น


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. บีอีซี เวิลด์ / ธุรกิจดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา ธุรกิจโทรทัศน์
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์
2559 - 2562 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจ. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) / ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
2554 - 2558 ผู้จัดการประจำประเทศไทย บจ. กูเกิล (ประเทศไทย) / เว็บไซต์หาข้อมูล

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ / ร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี