คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทศพล มาลีนนท์

กรรมการ,
กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

42 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 พฤศจิกายน 2559


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Sciences - Leadership & Management, University of La Verne, La Verne, California

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program:DAP #137/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

1.18% พี่น้องถือ 4.72% โดยที่ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นหลานของ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวรัตนา มาลีนนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ นางรัชนี นิพัทธกุศล และนางสาวนิภา มาลีนนท์


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปี 2552 - ปี 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบางกอกการละคร บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปี 2547 - ปี 2549 Project Coordinator ฝ่ายคอนเสิร์ตและการแสดง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์