คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมานิต บุญประกอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

15 ธันวาคม 2542


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2929
  • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส IOD Fellow Member, DCP 2
  • วุฒิบัตรหลักสูตร Directors Certification Program: DCP 2/2000
  • หลักสูตร Audit Committee Program: ACP 8/2005
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 1/2017
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2554 - ปี 2557 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2536 - ปี 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร, รองผู้จัดการใหญ่-การเงิน และซีเอฟโอ กลุ่มบริษัท เอบีบี ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สำนักงานที่ปรึกษา บี เอ็ม เอส
ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. แธ็บซัพพอร์ท และบจ. จิรจิตร