คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายมานิต บุญประกอบ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2929
  • วุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program: DCP #02/2543
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program: ACP ปี 2548 (IOD)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 1/2017 (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2554 - ปี 2557 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2536 - ปี 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร, รองผู้จัดการใหญ่-การเงิน และซีเอฟโอ กลุ่มบริษัท เอบีบี ประเทศไทย