คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวรัตนา มาลีนนท์

กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561 % หลังการได้มา 8.98%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ปี 2538 - 18 ม.ค. 2561 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) “CFO”
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร สายบัญชี และการเงิน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อย 14 บริษัท ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์