ทีมผู้บริหาร

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี “CFO”

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาโท Master of Business Administration Drexel University, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปี 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี บมจ.บีอีซี เวิลด์
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ จำกัด
ปี 2551 - ปี 2560 Chief Financial Officer กลุ่มบริษัทยูนิไทย
ปี 2547 - ปี 2551 Financial Controller DKSH (Thailand) Ltd.
ปี 2544 - ปี 2547 Regional Financial Controller DKSH Reginal Office (SEA) Ltd.

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี