ทีมผู้บริหาร

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการเงินและการบัญชี

อายุ

53 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

19 มกราคม 2561


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Business Administration Drexel University, USA
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี

  • Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการเงินและบัญชี
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ จำกัด
ปี 2551 - ปี 2560 Chief Financial Officer กลุ่มบริษัทยูนิไทย
ปี 2547 - ปี 2551 Financial Controller DKSH (Thailand) Ltd.
ปี 2544 - ปี 2547 Regional Financial Controller DKSH Reginal Office (SEA) Ltd.

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี