ทีมผู้บริหาร

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาโท Business Administration, Barry University, Miami, Florida, USA
  • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 19, พสบ. ทบ. รุ่น 19 ปี 2555
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(สวปอ มส) รุ่นที่6 ปี2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. บีอีซี เวิลด์
ส.ค. 2554 - ก.ย. 2560 Head of Corporate Communication & Sustainability (Tesco Lotus)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี