ทีมผู้บริหาร

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกิจการองค์กร

อายุ

54 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ตุลาคม 2560


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท Business Administration, Barry University, Miami, Florida, USA

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น

  • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 19, พสบ. ทบ. รุ่น 19 ปี 2555
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(สวปอ มส) รุ่นที่6 ปี2557
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 24) (ปี 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกิจการองค์กร บมจ. บีอีซี เวิลด์
ส.ค. 2554 - ก.ย. 2560 Head of Corporate Communication & Sustainability (Tesco Lotus)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี