ทีมผู้บริหาร

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการพาณิชย์ Chief Commercial Officer “CCO”

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

0.0045%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ก.ย. 2550 - ก.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี