ทีมผู้บริหาร

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักธุรกิจระหว่างประเทศ

อายุ

52 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

15 สิงหาคม 2560


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น

ไม่มี


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.0045%


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ก.ย. 2550 - ก.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี