ทีมผู้บริหาร

นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ

รองหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจก.บีอีซี มัลติมีเดีย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี