ทีมผู้บริหาร

นายนพดล เขมะโยธิน

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานการลงทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาการเงิน Western International University, Arizona, USA
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(สาขาการเงินและการธนาคาร) หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Future Market Sakura Dellsher Education Program, Chicago, USA (Received Full Academic Scholarship)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปี 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายการลงทุน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ก.พ. 2547 - เม.ย. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2544 - ปี 2546 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน บล. แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
ปี 2541 - ปี 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด
ปี 2537 - ปี 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เอกธำรง จำกัด(มหาชน)
ปี 2535 - ปี 2536 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บล.เอกธำรง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี