ทีมผู้บริหาร

นายนพดล เขมะโยธิน

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการลงทุน

อายุ

53 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตุลาคม 2546


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาการเงิน Western International University, Arizona, USA
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(สาขาการเงินและการธนาคาร) หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น

  • ประกาศนียบัตร Future Market Sakura Dellsher Education Program, Chicago, USA (Received Full Academic Scholarship)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ปี 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการลงทุน
ก.พ. 2547 - เม.ย. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2544 - ปี 2546 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน บล. แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี