ทีมผู้บริหาร

นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย

หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานผลิตรายการ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บมจ. บีอีซี เวิลด์ และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี