คณะกรรมการบริหาร

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร