คณะกรรมการบริหาร

นางสาวเทรซี แอนน์ มาลีนนท์

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร