คณะกรรมการบริหาร

นางรัชนี นิพัทธกุศล

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

0.00% ถือโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว รวม 5.02%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อย 7 บริษัท ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี