คณะกรรมการบริหาร

นางสาวอัมพร มาลีนนท์

กรรมการ, กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 %หลังการได้มา 6.46%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562)

มี.ค. 2560 - เม.ย. 2562 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) “COO”
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร สายธุรกิจผลิตรายการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อย 14 บริษัท ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์