คณะกรรมการบริหาร

นางสาวรัตนา มาลีนนท์

กรรมการ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

70 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

23 พฤศจิกายน 2538


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

8.98% โดยที่ในระหว่างปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่น้องกับ นายประชุม มาลีนนท์ นางสาวอัมพร มาลีนนท์ นางรัชนี นิพัทธกุศล นางสาวนิภา มาลีนนท์ และเป็นอาของ นายทศพล มาลีนนท์


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ปี 2538 - 18 ม.ค. 2561 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) "CFO"
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ 14 บริษัท

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลีนนท์ แอสเซท จำกัด / ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด / ให้บริการบริหารอาคาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง