คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายชลิต ลิมปนะเวช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร