คณะกรรมการบริษัท

นายอริยะ พนมยงค์

กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • Master of Science, Management ,London School of Economics, United Kingdom
  • Master of Mathematics and Information Technology, University of Paris-Est Marne-la-Vallée, France
  • Bachelor of Mathematics and Information Technology, University of Paris-Est Marne-la-Vallée, France

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 ถือด้วยตนเอง 0.018%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562)

2558 - 2562 Managing Director, LINE Thailand
2554 - 2558 Country Head, Google Thailand