คณะกรรมการบริษัท

นายสมชัย บุญนำศิริ

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • M.A. Economics, The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
 • B.Sc. (Honors) Economics, The University of Salford ประเทศอังกฤษ
 • Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 17/2007
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 21/2016
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 29/2017
 • และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 5/2017
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีอีซี เวิลด์
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดนค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปี 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - ปี 2560 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2538 - ปี 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลท พรีบอนน์ จำกัด
ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปี 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปี 2558 กรรมการ บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดนค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)