คณะกรรมการบริษัท

นายทศพล มาลีนนท์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • Master of Sciences - Leadership & Management, University of La Verne, La Verne, California
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program:DAP#137/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ณ 28 มีนาคม 2561 ถือด้วยตนเอง 1.18% ถือโดยพี่น้องอีก 4.72%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี - เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปี 2552 - ปี 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบางกอกการละคร บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปี 2547 - ปี 2549 Project Coordinator ฝ่ายคอนเสิร์ตและการแสดง บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี