คณะกรรมการบริษัท

นายแมทธิว กิจโอธาน

กรรมการ,
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

53 ปี


วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 เมษายน 2550


คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Science, (MSc. Management), Imperial College (Management School), University of London, England
  • Bachelor of Commerce, University of Toronto, Canada

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น

  • Certification, Canadian Stock Exchange Commission
  • หลักสูตร Directors Certification Program: DCP # 95/ ปี 2550 (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP # 57/ ปี 2549 (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2557 - มี.ค. 2560 กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการการลงทุน บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เวฟ ฟิคเจอร์ส
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) / สอนภาษา
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ / ร้านอาหาร
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เวฟ ทีวี จำกัด, บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการการลงทุน บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เวฟ ฟิคเจอร์ส, บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร์
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เบจ. วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย)
ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์
ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เวฟ ทีวี จำกัด, บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจลงทุน