คณะกรรมการบริษัท

นางสาวนิภา มาลีนนท์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ณ วันที่ วันที่ 28 มีนาคม 2561 % หลังการได้มา 6.46%


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อย 6 บริษัท ของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี