คณะกรรมการบริษัท

นายประชุม มาลีนนท์

กรรมการ, รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถือด้วยตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม 3.55% ถือโดยบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว รวม 2.55 %


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562)

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
มี.ค. 2560 - เม.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group Chief Executive Officer) “G-CEO”
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อใหม่ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ปี 2545 - ม.ค. 2561 กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทย่อย 13 บริษัท