คณะกรรมการตรวจสอบ

นายมานิต บุญประกอบ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2929
  • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส IOD Fellow Member, DCP 2
  • วุฒิบัตรหลักสูตร Directors Certification Program: DCP 2/2000
  • หลักสูตร Audit Committee Program: ACP 8/2005
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 1/2017
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2554 - ปี 2557 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2536 - ปี 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร, รองผู้จัดการใหญ่-การเงิน และซีเอฟโอ กลุ่มบริษัท เอบีบี ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สำนักงานที่ปรึกษา บี เอ็ม เอส
ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. แธ็บซัพพอร์ท และบจ. จิรจิตร