คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

ณ ปัจจุบัน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และทีมผู้บริหาร และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้