นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวคิดและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี

ตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างสรรค์ผลงานในฐานะสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิง กลุ่มบีอีซี ยึดมั่นที่จะผลิต จัดหา และพัฒนา รายการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดความบันเทิงต่อผู้ชม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด” อีกทั้งเรายังคงเดินหน้าธุรกิจตามทิศทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ผู้บริหารและพนักงาน, ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการ/ นักแสดง, ลูกค้า, เจ้าหนี้, ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน, สื่อมวลชน, ภาครัฐ/Regulator/องค์กรการ กุศล, ชุมชนและสังคม ที่มีความคาดหวังที่หลากหลาย เพื่อให้พวกเขารู้สึกได้ว่า กลุ่มบีอีซีเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม

โดยประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ด้าน ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

 1. สร้างรายได้ให้แก่องค์กร และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
 2. เป็นผู้นำในตลาดผู้ผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ และความบันเทิง
 3. ขยายงานและสร้างโอกาสให้ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก เริ่มจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และ CLMV และจะขยายต่อไปในรูปแบบการขายรายการ (Content) และการจัดกิจกรรม
 4. ผลิตจัดหาและนำเสนอรายการใหม่ๆ ที่เข้าถึงผู้ชมที่มีความต้องการบริโภคข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่หลากหลายและแตกต่าง เพื่อเร่งสร้างฐานผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
 5. สร้างรายได้หลายทางจากคอนเทนต์ที่มีความแข็งแกร่งและหลากหลายทั้งที่มีอยู่ และพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในสื่อใหม่ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้ชมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ
  • แอปพลิเคชัน Channel 3 Live ที่เป็นการรับชมรายการไปพร้อมกับโทรทัศน์
  • เว็บไซต์ www.mello.me และ แอปพลิเคชัน Mello เป็นแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ให้ได้รับชมรายการสด และรับชมย้อนหลัง รวมถึงรายการที่หาดูได้เฉพาะบน Mello เท่านั้น ด้วยระบบภาพและเสียงที่คมชัดระดับ HD
  • เว็บไซต์ www.ch3thailand.com ที่เป็นเวปที่สามารถดูรายการสด ย้อนหลัง และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการ ละคร และศิลปินของเราได้ตลอด
  • YouTube และ Line TV สำหรับการรับชมรายการย้อนหลัง
 6. ปรับโครงสร้างภายในองค์กรของบริษัทในกลุ่มบีอีซี แบ่งเป็นสายงาน ทุกสายงาน มีความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้สู่องค์กร
 7. สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านสังคม

 1. นำเสนอรายการที่สะท้อนสังคม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ก่อประโยชน์ต่อสังคม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์กร
 2. สืบสานงานด้านพุทธศาสนาโดยการนำเสนอรายการด้านธรรมะและ ส่งเสริมศีลธรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 3. ให้ความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน การศึกษา และกีฬา โดยผลิต จัดหา และนำเสนอรายการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน การศึกษา และกีฬา โดยเฉพาะช่อง 13 แฟมิลี่ ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 4. นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และรายการต่างๆ ที่มีเนื้อหาในด้านการช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและชุมชน ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
 5. นำเสนอข่าวสารและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมสิทธิ
  มนุษยชน เพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้เกิดแก่สังคมไทย
 6. ปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กรสอดคล้องตามมาตรฐานด้านแรงงาน ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 7. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำดีเพื่อสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจุลภาคและ ระดับมหภาคผ่านรายการต่างๆ
 2. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงาน ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่า ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์กร
 3. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุน การประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร