เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายงานในธุรกิจที่เราชำนาญนี้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

8,789

ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2561

10.2%

ต่ำกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อน

ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่อุตสาหกรรมของเราได้ถดถอย เล็กลงต่ำกว่าปีก่อน โดยที่ได้ทรุดลงแรงตั้งแต่ต้นปี ทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ซึ่งมีฐานรายได้สูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ สร้างรายได้โฆษณาในปี พ.ศ. 2561 ได้ต่ำกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อนถึงร้อยละ 10.2 ลดลง 1,011 ล้านบาท ทำได้เพียง 8,789 ล้านบาท แม้เราสามารถสร้างรายได้โฆษณาจากช่องรายใหม่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเกือบ 200 ล้านบาทก็ตาม แต่จากการปรับโครงสร้างองค์กรและความพยายามในการสร้างฐานรายได้ใหม่ๆ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จึงสามารถสร้างรายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนกว่าร้อยละ 70 ได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 436 ล้านบาท

ผลจากการถดถอยของเม็ดเงินโฆษณาในประเทศ ที่ทรุดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558 และการที่ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะแปรเปลี่ยนไปจากแนวโน้มเดิมนี้ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จึงได้พยายามดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อลดการสูญเปล่าในระหว่างรอการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินโฆษณา อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากการที่ช่องรายการใหม่ๆ เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากได้ดำเนินการมากว่า 4 ปี จึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในความพยายามดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ที่จำเป็นต้องรักษาส่วนแบ่งคนดู อีกทั้งเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาสร้างแหละรายได้ใหม่ๆ แต่เราก็ยังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงได้ต่ำกว่าฐานปีก่อนอย่างชัดเจนอีกปีหนึ่ง โดยที่ได้มีค่าใช้จ่ายจากการลดขนาดองค์กรและการปรับค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นรายจ่ายพิเศษ และเราก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งเป็นช่องรายการโทรทัศน์ที่มีคนดูสูงเป็นลำดับต้นๆได้อยู่เช่นเคย

แม้ในปี พ.ศ. 2561 เราจะมีรายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีก่อนกว่า 436 ล้านบาท และได้พยายามควบคุมดูแลต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายให้ลดต่ำลงมาอย่างไรก็ตาม แต่จากรายได้โฆษณาที่ลดลงมากกว่า 1,011 ล้านบาท ตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ถดถอยนั้น และเรามีค่าใช้จ่ายจากการลดขนาดองค์กรและการปรับค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นรายจ่ายพิเศษในระหว่างปี จึงทำให้กำไรสำหรับปี พ.ศ. 2561 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บีอีซี เวิลด์ ลดลงต่ำกว่าที่เราเคยทำได้ในปีก่อนกว่า 391 ล้านบาท ทำให้เรามีผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2561 นี้ถึง 330 ล้านบาท

แม้เราจะมีกำไรลดลงจากปีก่อนมาก แต่เราก็ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคง และยังสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้สูงเช่นเคย และจากการที่ภาครัฐได้มีมาตรการชะลอการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ จึงทำให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น แต่มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง จึงมีสภาพคล่องดีขึ้น

ในปีพ.ศ. 2562 นี้ แม้ในช่วงต้นปียังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเม็ดเงินโฆษณาจะเพิ่มขึ้น แต่จากการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคจะขยายตัวโตในอัตราที่สูงขึ้น มีการเลือกตั้งใหญ่ กอปรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆและแผนการปรับการกระจายของรายได้ ที่เป็นที่ทราบกันดีนั้น จึงคาดว่ากำลังซื้อภายในประเทศจะโตขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะกระตุ้นให้มีการแข่งขันในตลาดผู้บริโภคในประเทศให้สูงขึ้น จึงคาดหวังว่าเราจะเห็นการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาในประเทศในปีนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายงานในธุรกิจที่เราชำนาญนี้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ และดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อลดความสูญเปล่าอยู่เช่นเคย

การดำเนินงานที่เราสามารถทำได้ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้จะทำใด้ต่ำลง เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยมากนักนั้น แต่ก็ถือได้ว่าเป็นผลจากความพยายาม ความทุ่มเท ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้ร่วมงานของเราในทุกระดับ รวมทั้งการให้การสนับสนุนอย่างดีทั้งจากลูกค้า สื่อมวลชน นักลงทุนผู้ถือหุ้นของเรา และประชาชนทั่วไป ในนามของคณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายสมชัย บุญนำศิริ

ประธานกรรมการ