เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายงานในธุรกิจที่เราชำนาญนี้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

9,890

ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2560/61

11.3%

ต่ำกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อน

ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เป็นปีเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ อีกปีหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้บริหารหลายระดับ มีการเพิ่มบุคลากรเข้ามาในองค์กร หลายคน/หลายตำแหน่ง จากหลากหลายแหล่งประสบการณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพองค์กรของบีอีซี เวิลด์ เพื่อเตรียมการรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และโอกาสที่จะมีมากขึ้น ดีขึ้น จากการฟื้นตัวขยายตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม และ โอกาสใหม่ๆ ที่มากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่และพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่ก็เป็นอีกปีที่สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมของเราได้ถดถอย เล็กลงต่ำกว่าปีก่อนอีกปีหนึ่ง และก็ถดถอยต่อเนื่องตลอดปี อีกทั้งยังหยุดชะงักไปในช่วงสั้นๆ ในช่วงท้ายปี ในระหว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แม้จะได้เห็นการฟื้นตัวหลังการหยุดชะงักนั้นแต่ก็ยังมีขนาดเล็กต่ำกว่าปีก่อนอยู่ดี ทำให้กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ซึ่งมีฐานรายได้ในอดีต สูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ สร้างรายได้โฆษณาในปี พ.ศ. 2560 ได้ต่ำกว่าที่เคยทำได้ในปีก่อนถึงร้อยละ 11.3 ลดลง 1,261 ล้านบาท ทำได้เพียง 9,890 ล้านบาท แม้เราสามารถสร้างรายได้โฆษณาจากช่องรายใหม่เพิ่มขึ้นได้มากกว่า 100 ล้านบาทก็ตาม

ผลจากการถดถอยของเม็ดเงินโฆษณาในประเทศที่ทรุดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558 และการที่ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะแปรเปลี่ยนไปจากแนวโน้มเดิมนี้ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จึงได้พยายามดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อลดการสูญเปล่าในระหว่างรอการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินโฆษณา อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน แต่จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากการที่ช่องรายการใหม่ๆ เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากได้ดำเนินการมากกว่า 3 ปีจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในความพยายามดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ที่จำเป็นต้องรักษาส่วนแบ่ง คนดูอีกทั้งเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ จึงมีผลทำให้ต้นทุนของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เพิ่มขึ้นจากฐานปีก่อนร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นในส่วนที่เป็นต้นทุนรายการและค่าเสื่อมราคา โดยที่เรายังสามารถรักษาตำแหน่งเป็นช่องรายการโทรทัศน์ที่มีคนดูสูงเป็นลำดับต้นๆ ได้อยู่เช่นเคย แต่เราก็ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกปีหนึ่ง มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 14 และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 8

แม้ในปี พ.ศ. 2560 เราจะพยายามควบคุมดูแลต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายให้ลดต่ำลงมา อย่างไรก็ตาม แต่จากรายได้โฆษณาที่ลดลงมาก ตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ถดถอยและการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักในช่วงท้ายปี จึงทำให้กำไรสำหรับปี พ.ศ. 2560 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บีอีซี เวิลด์ ลดลงต่ำกว่าที่เราเคยทำได้ในปีก่อนกว่า 1,157 ล้านบาท ทำได้เพียง 61 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 95

แม้เราจะมีกำไรลดลงจากปีก่อนมาก แต่เราก็ยังมีฐานะ การเงินที่มั่นคงและยังสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้สูงเช่นเคย หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้บริษัท ออกหุ้นกู้ระยะยาว บริษัทได้ออกหุ้นกู ้อายุ 5 ปี จำนวน 3,000 ล้านบาท ในช่วงกลางปี เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้น และทำให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ แม้ในช่วงต้นปียังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเม็ดเงินโฆษณาจะเพิ่มขึ้น แต่จากการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ เศรษฐกิจมหภาคจะขยายตัวโตในอัตราที่สูงขึ้น กอปรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ และแผนการปรับการกระจายของรายได้ที่เป็นที่ทราบกันดี จึงคาดว่ากำลังซื้อภายในประเทศจะโตขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะกระตุ้นให้มีการแข่งขันในตลาดผู้บริโภคในประเทศสูงขึ้น จึงคาดหวังว่าเราจะเห็นการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาในประเทศในปีนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายงานในธุรกิจที่เราชำนาญนี้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจะมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ และดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อลดความสูญเปล่า อยู่เช่นเคย

การดำเนินงานที่เราสามารถทำได้ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้จะทำได้ต่ำลง เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยมากนักนั้น แต่ก็ถือได้ว่าเป็นผลจากความพยายาม ความทุ่มเท ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและผู้ร่วมงานของเราในทุกระดับ รวมทั้งการให้การสนับสนุนอย่างดีทั้งจากลูกค้า สื่อมวลชน นักลงทุน ผู้ถือหุ้นของเรา และประชาชนทั่วไป ในนามของ คณะกรรมการบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายสมชัย บุญนำศิริ

ประธานกรรมการ