เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา และดำเนินการจัดหาและผลิตรายการ

No.1

นำเสนอข่าวสาร สาระ
และความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

50

ปีในธุรกิจ

11,211

ล้านบาท

รายได้รวมในปี 2560/61

1,000+

พนักงานในเครือ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

วัตถุประสงค์

เป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้างและลึก ให้มีความสัมพันธ์เหนียวแน่นมั่นคง ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจในงาน ให้บริการคู่ค้าได้อย่างดี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

เป้าหมาย

  • เป็นผู้นำในธุรกิจผลิต จัดหา นำเสนอข่าวสารสาระและความบันเทิงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
  • มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
  • ขยายงานสร้างโอกาสให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
  • ขยายงานทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้บริการผู้ชมและคู่ค้าให้ได้มากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่รอบด้าน เหนียวแน่น มั่นคง
  • สร้างโอกาสให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • สร้างความพึงพอใจในงานของบุคลากรของเราให้สูงขึ้น ให้สามารถดึงดูด ชักชวน พัฒนา รักษาคนมีฝีมือให้มาร่วมงานกับเราได้มากขึ้น และอยู่ร่วมงานกับเรานานขึ้น
  • สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV “DTTV”) และสภาพตลาดโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุค Digital Disruption บริษัทฯ ได้มีทิศทางในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

เป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้างและลึก ให้มีความสัมพันธ์เหนียวแน่นมั่นคง ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจในงาน ให้บริการคู่ค้าได้อย่างดี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายงานในธุรกิจที่เราชำนาญนี้อย่างเต็มที่
เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายสมชัย บุญนำศิริ)

ประธานกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบีอีซี ประกอบด้วยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ โดยมีบริษัทย่อยจำนวน 21 บริษัท และ บริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท