นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มาปรับใช้ในการดำเนินกิจการ

ด้วยเห็นความสำคัญว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยหนุนนำให้การดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้เกิดแก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำไว้ มาปรับใช้ ดังนี้

  1. บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ รวมทั้งข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน และส่งตามกำหนดเวลา อย่างทั่วถึง
  2. บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการจะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการควบคุมและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
  3. บริษัทจะเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
  4. กรรมการทุกคนจะใช้อำนาจที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะไม่นำข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น คณะกรรมการจะกำกับดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  5. คณะกรรมการจะกำกับดูแลการบริหารกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้กรอบข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ การตัดสินใจใดๆ ต้องกระทำอย่างสมเหตุสมผลบนข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอ คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อนำหลักการกำกับดูแลมาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ