การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบีอีซี

กลุ่มบีอีซีตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วน

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน เราจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมไทยปราศจากการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กร กลุ่มบีอีซีมุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการ ตลอดจนกระบวนการลงโทษ ซึ่งปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี ประจำปี 2557 หน้า 26-33 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ตามแผนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

ข้อร้องเรียนภายในองค์กร

กลุ่มบีอีซียังเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชา หรือสำนักตรวจสอบภายในขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ www.becworld.com ภายใต้หัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มบีอีซี” จากนั้นสำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการรวบรวมหลักฐาน ตั้งคณะทำงานในการกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากมีความผิด บริษัทจะลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานขององค์กร รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการระงับยับยั้งความเสียหาย และการวางมาตรการ/กำหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำนั้นอีก จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและอนุมัติ มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยข้อร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับ จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และแหล่งที่มาของข้อมูล เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

การรับเรื่องร้องเรียน ของ กลุ่มบีอีซี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการในการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดลิขสิทธิ ดังนี้

  1. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานเอกสารมาทางสำนักตรวจสอบภายในขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ www.becworld.com ภายใต้หัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียน” หรือแจ้งเป็นจดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยข้อเรียกร้อง/เบาะแสที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และแหล่งที่มาของข้อมูล เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฏหมาย
  2. สำนักตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน ตั้งคณะทำงานในการกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  3. นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม รวมทั้งระงับยับยั้งความเสียหาย และวางมาตรการ/กำหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำนั้นอีก
  4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและอนุมัติมาตรการในการดำเนินการหรือแนวทางในการป้องกันการกระทำผิด
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบีอีซี