การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบีอีซี

ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

โดยเฉพาะ “อุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัล” ที่ได้รับผลกระทบเป็นลำดับต้นๆ แม้ว่ากลุ่มบีอีซีจะเป็นหนึ่งในองค์กรด้านสื่อทีวีดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

กลุ่มบีอีซี กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการ ตลอดจนกระบวนการลงโทษ ปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี ประจำปี 2557 หน้า 26-33 เพื่อให้พนักงานทุกคนทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบีอีซี ยังได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของ กลุ่มบีอีซี หน้า 9 หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน” โดยระบุว่า “กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การกรรโชก การรับและ/หรือการให้สินบน สิ่งจูงใจในรูปแบบต่างๆ ยกเว้นการให้หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ/หรือโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจัดการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานพึงเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความรู้เท่าทัน และเข้าร่วมการทดสอบความเข้าใจในการรับมือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ” อีกทั้งบริษัทยังระบุการรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มั่นใจว่าบริษัทไม่เพิกเฉยต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) คณะทำงาน CAC จึงจัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาร่างนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน อาทิ นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล นโยบายการให้เงินสนับสนุน นโยบายการให้-รับของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างนโยบายดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หลังจากนั้น จะนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

นอกจากนี้ กลุ่มบีอีซี ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (พ.ศ. 2561-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสร้างความตระหนักแก่สังคมที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ทางด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการฯ ของ 22 หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี ตลอดจนให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร อาทิ การจัดทำสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ผู้บริหารขององค์กรยังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุณธรรมด้านสื่อมวลชนในสมัชชาคุณธรรม เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทยอีกด้วย

ช่วงเดือนธันวาคม 2562 บริษัทจัดกิจกรรม “เปลี่ยนของขวัญ เป็นการทำบุญ” โดยเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานนำของขวัญที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ส่งมอบความสุขต่อไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อให้สอดคล้องกับร่างนโยบายการให้-รับของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย

ในปี 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับโล่เกียรติยศ “รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2562” ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสนับสนุนยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยช่อง 3 ได้รับโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ เรื่อง หลวงตามหาชน ตอน อ้ายมันคนจน, ลมไพรผูกรัก, มาตุภูมิแห่งหัวใจ, หนึ่งด้าวฟ้าเดียว, ทองเอกหมอยาท่าโฉลง และ กรงกรรม นอกจากนี้ กลุ่มบีอีซี ยังนำเสนอรายการข่าวที่สร้างความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ “การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ของ กลุ่มบีอีซี”

กลุ่มบีอีซี ยังเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่รับผิดชอบโดยตรง หรือสำนักตรวจสอบภายในขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ www.becworld.com ภายใต้หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” หรือแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร/อีเมล/จดหมาย จากนั้นสำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการรวบรวมหลักฐาน เสนอคณะกรรมการเพื่อตั้งคณะทำงานในการกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากมีความผิด บริษัทจะลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานขององค์กร รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการระงับยับยั้งความเสียหาย และวางมาตรการ/กำหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำนั้นอีก จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและอนุมัติมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยข้อร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับ จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และแหล่งที่มาของข้อมูล เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย ทั้งนี้ นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ อยู่ระหว่างการร่างและแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา หลังจากนั้น จะนำเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ของ กลุ่มบีอีซี

กลุ่มบีอีซี จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ ฝ่ายกิจการองค์กร มีการประเมินความเสี่ยงในการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนองค์กรสื่อมวลชน/สมาคมต่างๆ ในโอกาสครบรอบ/โอกาสพิเศษ การสนับสนุนด้านสื่อ/ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ การประชาสัมพันธ์พรรคการเมืองในช่วงที่มีการเลือกตั้ง การจัดซื้อในโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยมีสำนักตรวจสอบภายใน ในฐานะที่เป็นคณะทำงานเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นผู้รวบรวมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร นำเสนอต่อคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง และหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อมิให้เกิดซ้ำ หรือมิให้เกิดการกระทำทุจริตอีกต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้จากการประเมิน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้คณะทำงาน CAC ของบริษัทเป็นผู้ติดตาม แล้วรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2562 กลุ่มบีอีซีตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารและการประเมินความเสี่ยง จึงได้ร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การบ่งชี้ การประเมิน การทบทวน และการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันนับเป็นหนึ่งในหัวข้อที่จะต้องนำมาพิจารณาในการบริหารและการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ของ กลุ่มบีอีซี

ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดี เราตระหนักดีว่าคอร์รัปชันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกโอกาส และเป็นภัยร้ายแรงที่ทำความเสียหายให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย เราจึงนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตื่นตัวให้เกิดแก่สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน นำมาซึ่งการป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังผ่านรายการข่าวต่างๆ ภายใต้ “ครอบครัวข่าว 3” ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว 3 มิติ, รายการตู้ ปณ.ข่าว 3, รายการเรื่องเล่าเช้านี้, รายการตีข่าวเช้า, รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และรายการ Flash News อาทิ

  • รายการข่าว 3 มิติ นำเสนอค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2561 จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ซึ่งวัดผลจาก 180 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 99 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเพื่อสร้างความตื่นตัวในการต่อต้านทุจริตให้เกิดในสังคมไทย ออกอากาศทางช่อง 3 และช่อง 33 HD เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
  • รายการพิเศษ “เลือกตั้ง 62 ทิศทางประเทศไทย” ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ สิงหาปัด ร่วมพูดคุยถึงนโยบายการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับคุณจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคไทยรักษาชาติ นำเสนอสู่สาธาณชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความตื่นตัวในประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันต่อการเลือกตั้งในประเทศไทย ออกอากาศทางช่อง 3 และช่อง 33 HD เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  • รายการ FLASH NEWS รายงานข่าวประธานคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกล่าวถึงความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีความคาดหวังให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ออกอากาศทางช่อง 3 และช่อง 33 HD เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
  • รายการตีข่าวเช้า นำเสนอและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังสุ่มตรวจพบว่ามี 4 โรงเรียนเข้าข่ายการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็กนักเรียนและดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ออกอากาศทางช่อง 28 SD เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

การรับเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร ของ กลุ่มบีอีซี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการในการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิ ดังนี้

  1. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานเอกสารมาทางสำนักตรวจสอบภายในขององค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ www.becworld.com ภายใต้หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” หรือแจ้งเป็นจดหมายถึงสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยข้อร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และแหล่งที่มาของข้อมูล เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
  2. สำนักตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน เสนอคณะกรรมการเพื่อตั้งคณะทำงานในการกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  3. นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม รวมทั้งระงับยับยั้งความเสียหาย และวางมาตรการ/กำหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำนั้นอีก
  4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและอนุมัติมาตรการในการดำเนินการหรือแนวทางในการป้องกันการกระทำผิด
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบีอีซี