ธุรกิจโทรทัศน์

  1. ให้บริการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกภาคพื้นดิน (Analogue Terrestrial TV) ดำเนินการโดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด - บริษัทย่อยของบริษัทฯ, ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ กับ อ.ส.ม.ท. ดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
  2. ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV “DTTV”) ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติดำเนินการโดยบริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จำกัด “BECM” - บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย BECM ชนะการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ ได้แก่
    • หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง “ช่อง 3 HD ช่อง 33”
    • หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ “ช่อง 3 SD ช่อง 28” และ
    • หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว “ช่อง 3 FAMILY ช่อง 13” โดยใบอนุญาตทั้ง 3 ใบมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572

ทั้งนี้ บางกอกฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ “กสท.” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ต่อหน้าศาลปกครองกลางว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ และ กสท. ในการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ ระบบดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทุกราย กสท.จึงตกลงพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมกับ บางกอกฯ นำสัญญาณช่อง 3 ระบบแอนะล็อก ไปออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ในช่องดิจิทัล 33 เอชดี แบบเดียวกับการคู่ขนานสัญญาณของช่อง 7 และช่อง 9 ซึ่งเป็นการออกอากาศคู่ขนานสัญญาณ แบบ Real Time Pass Through สัญญาณช่อง 3 แอนะล็อกบนช่องดิจิทัล 33 เอชดี และที่ประชุม กสท.เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติผังรายการช่อง 33 เอชดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่อง 33 เอชดี ได้เริ่มนำสัญญาณช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนาน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินการผลิต จัดหาและจัดจำหน่ายรายการข่าว รายการบันเทิงและสารคดี เพื่อออกอากาศในช่องโทรทัศน์ของบริษัทเอง และขายให้บริษัทอื่น รวมถึงการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เพื่อออกอากาศในต่างประเทศ