ธุรกิจวิทยุ

ดำเนินการออกอากาศรายการผ่านทางวิทยุคลื่นเอฟเอ็ม สถานีวิทยุ 105.5 (Easy FM) และวิทยุคลื่นเอฟเอ็ม 95.5 (HITZ 955) โดยเป็นผู้ขายเวลาโฆษณาผ่านวิทยุ
และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนารายการวิทยุ