EN TH

ดร. อัครพล วีรวงค์

รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักบริหารทรัพยากร

อายุ

41 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก Doctor of Business Administration จาก Naresuan University ประเทศไทย
  • ปริญญาโท Master of Science in Information System จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท Master of Science in Administration จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี จิตวิทยา จาก Srinakarinwirot University ประเทศไทย

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2562 - 2564 Head of Organization Effectiveness (Regional) บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (INSEE Group)
ปี 2561 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ปี 2555 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Group)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ไม่มี