รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 28/03/2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED     194,465,893 9.72
2. น.ส.รัตนา มาลีนนท์     179,672,420 8.98
3. น.ส.อัมพร มาลีนนท์     129,113,500 6.46
4. น.ส.นิภา มาลีนนท์     129,113,300 6.46
5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC     117,018,500 5.85
6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร     100,328,400 5.02
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,250,136 3.16
8. นายจาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94
9. นายศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 46,356,804 2.32
11. DBS BANK LTD 40,030,000 2.00
12. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 33,384,100 1.67
13. นายณัฐพล จุฬางกูร 32,976,600 1.65
14. นายประชุม มาลีนนท์ 28,075,000 1.40
15. สำนักงานประกันสังคม 24,668,600 1.23
16. นายทศพล มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
17. น.ส.ปิ่นกมล มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
18. นายณพธีร์ มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
19. น.ส.ณวาสินี มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
20. น.ส.ณวรีย์ มาลีนนท์ 23,515,000 1.18
21. น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ 17,634,380 0.88
22. CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 17,552,600 0.88
23. นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์ 17,000,000 0.85
24. น.ส.ปราลี มาลีนนท์ 17,000,000 0.85
25. น.ส.นบชุลี มาลีนนท์ 17,000,000 0.85
26. THE BANK OF NEW YORK MELLON 16,467,329 0.82
27. น.ส.เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ 16,460,500 0.82
28. น.ส.แอน มาลีนนท์ 16,460,500 0.82
29. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14,849,700 0.74
30. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 13,685,400 0.68
31. CHASE NOMINEES LIMITED 13,547,295 0.68
32. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 12,859,300 0.64
33. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 10,637,300 0.53
34 อื่นๆ 445,242,443 22.26