ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560
Media Day โดยบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ อาคารเอเซียเซ็นเตอร์