ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

  2558 2559 2560
สินทรัพย์รวม 14,957 14,931 14,330
หนี้สินรวม 6,769 7,821 7,785
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,188 7,110 6,545
รายได้จากการขาย 15,845 12,265 11,034
รายได้รวม 15,981 12,534 11,211
กำไรขั้นต้น 5,934 3,469 1,858
กำไรสุทธิ 2,983 1,218 61
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 18.67% 9.72% 0.54%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 35.00% 15.93% 0.89%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 19.94% 8.16% 0.42%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.49 0.61 0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.40 0.60 0.10 *
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.09 3.56 3.27

หมายเหตุ :

* เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560