ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

  2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 14,931 14,330 14,320
หนี้สินรวม 7,821 7,785 8,084
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,110 6,545 6,236
รายได้จากการขาย 12,265 11,034 10,375
รายได้รวม 12,534 11,211 10,486
กำไรขั้นต้น 3,469 1,858 1,587
กำไรสุทธิ 1,218 61 -330
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 9.72% 0.54% -3.15%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17.13% 0.93% -5.29%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 8.16% 0.43% -2.30%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.61 0.03 -0.17
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.60 0.10 -
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.56 3.27 3.12