การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด