รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 02/04/2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 271,977,600 13.60%
2 น.ส. รัตนา มาลีนนท์ 202,339,020 10.12%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 176,336,093 8.82%
4 น.ส. อัมพร มาลีนนท์ 149,780,200 7.49%
5 น.ส. นิภา มาลีนนท์ 149,780,000 7.49%
6 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 104,980,500 5.25%
7 นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
8 นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศล 58,787,500 2.94%
9 นาย ณัฐพล จุฬางกูร 37,126,600 1.86%
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,166,967 1.61%