การจ่ายเงินปันผล

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของ งบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้อง ลงทุนในโครงการสำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล จากบริษัทย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้น จะคำนึงถึงความต้องการเงินสด ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
- - - ไม่จ่ายเงินปันผล - - 01/01/62-31/12/62 -
- - - ไม่จ่ายเงินปันผล - - 01/01/61-31/12/61 -
- - - ไม่จ่ายเงินปันผล - - 01/07/60-31/12/60 -
22/08/60 25/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/60-30/06/60 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
05/05/60 11/05/60 25/05/60 เงินปันผล 0.15 บาท 01/07/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/08/59 30/08/59 14/09/59 เงินปันผล 0.45 บาท 01/01/59-30/06/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/05/59 11/05/59 26/05/59 เงินปันผล 0.70 บาท 01/07/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/08/58 21/08/58 02/09/58 เงินปันผล 0.70 บาท 01/01/58-30/06/58 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
07/05/58 12/05/58 28/05/58 เงินปันผล 1.00 บาท 01/07/57-31/12/57 -
19/08/57 22/08/57 04/09/57 เงินปันผล 1.00 บาท 01/01/57-30/06/57 -
06/05/57 09/05/57 27/05/57 เงินปันผล 1.40 บาท 01/07/56-31/12/56 -