ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

  2560 2561* 2562
สินทรัพย์รวม 14,330 14,320 11,354
หนี้สินรวม 7,785 8,084 5,636
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,545 6,236 5,718
รายได้จากการขาย 11,034 10,125 8,310
รายได้รวม 11,211 10,236 8,751
กำไรขั้นต้น 1,858 1,339 774
กำไรสุทธิ 61 (330) (397)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 0.54% -3.26% -4.78%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.93% -5.29% -6.78%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 0.43% -2.68% -3.98%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.03 (0.17) (0.20)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10 - - **
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.27 3.12 2.86

หมายเหตุ:
* ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานงบการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS)
** เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากปี 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ