การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร
เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด