หนังสือเชิญประชุม

เอกสาร
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

INVENTECH CONNECT (Part1)
Inventech Connect ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ ที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทผู้จัดประชุมและผู้ร่วมประชุมได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ง่ายเพียง 5 ขั้นตอน

INVENTECH CONNECT (Part2)
วิธีการยื่นแบบคำร้องทั้งมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ

INVENTECH CONNECT (Part3)
วิธีการเตรียมตัวก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

INVENTECH CONNECT (Part4)
วิธีการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference Webex

INVENTECH CONNECT (Part5)
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting
วิธีการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference Webex