รายชื่อนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัท ชื่อนักวิเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์
1. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) นาย ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ 02-836-0288 Trin.s@aecs.com
2. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) นาย ศรัณยู สืบสุรีย์กุล 02-684-8795 saranyou.s@aira.co.th
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด นาย ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล 02-679-6888 Ext. 1222 prasit@asiaplus.co.th
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด นาง วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย 02-680-5000 Ext. 5077 vajiralux.sa@asiawealth.co.th
5. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด นาย คามิน เจตน์จรุงวงศ์ 02-508-1567 Ext. 3203 kamin@aslsecurities.com
6. บีเอ็นพี พาริบาส์ ซีเคียวริตี้ เอเชีย น.ส. ยุวนีย์ พรหมาภรณ์ 02-611-3554 yuwanee.pro@fssia.com
7. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นาย ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล 02-618-1342 prasit@bualuang.co.th 
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) นาย ดิษฐนพ วัธนเวคิน 02-287-6000 Ext. 5791, 6791 Dithanop.vattanawakin@th.nomura.com
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด นาย กิติชาญ ศิริสุขอาชา 02-761-9232  kitichan.si@cgs-cimb.com 
10. ซิตี้กรุ๊ป สิงคโปร์ Hussaini Saifee +65-6657-7826 hussaini.saifee@citi.com
11. บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด นาย สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร 02-257-4632 suchart.techaposai@clsa.com
12. เครดิต สวิส นาย วรายุทธ เหลืองเมตตากุล 02-614-6214 warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
13. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด น.ส. อุมาพร เดชาวิจิตร 02-633-7405  umapornd@dbtisco.com
14. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) น.ส. พรสุข อมรวดีกุล 02-646-9964 pornsook.a@fnsyrus.com
15. บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) นาง รัตนา ลีนุตพงษ์ 02-658-5800 ext 109 rattanal@ivglobal.co.th
16. เจพีมอร์แกน นาย จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ 02-684-2679  kae.pornpunnarath@jpmorgan.com 
17. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นาย พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ 02-696-0058 pisut.n@kasikornsecurities.com
18. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.ส. ปิยะธิดา สนธิสมบัติ 02-658-8852  piyathidas@kgi.co.th 
19. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) นาย กิตติ พิทักษ์ธีระบัณฑิต 02-659-7000 Ext. 5008 kitti.pitakteerabandit@krungsrisecurities.com 
20. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด นาย อำนาจ โงสว่าง 02-648-1125 amnart.n@ktbst.co.th
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (จำกัด) นาย อนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ 02-624-6289 AnapatW@ktzmico.com
22. บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) น.ส. ชาลินี คงเมือง 02-694-7993 Chalinee.congmuang@macquarie.com
23. บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นาย ธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต 02-658-5000 Ext. 1401 thanatphat.s@maybank-ke.co.th
24. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นาย ฐิติเทพ นพเกตุ 02-305-9198 Thitithep@phatrasecurities.com
25. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นาย สยาม ติยานนท์  02-635-1700 Ext. 483 Siam@phillip.co.th
26. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.ส. วนิดา ไกสเล่อร์ 02-088-9748 wanida.ge@rhbgroup.com
27. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด นาย ปฏิภาค นวาวัตน์ 02-949-1000 ext 1007 phatipak.navawatana@scb.co.th
28. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) น.ส. เกวลี ทองสมอางค์ 02-617-4975 kalvalee.tho@thanachartsec.co.th
29. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด นาง อัญชลินทร์ เจริญพิทย์ 02-633-6478 anchalinc@tisco.co.th
30. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด น.ส. เกษ ตวงทอง 02-088-9344  kate@trinitythai.com 
31. บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.ส. ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์ 02-659-8031 Thunya@UOBKayHian.co.th
32. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด นาย ถกล บรรจงรักษ์ 02-009-8067 Thakol.b@yuanta.co.th