ช่อง 3 ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวน 100,000 ฝา เพื่อนำไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy

           เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร ร่วมส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติก จำนวนกว่า 100,000 ฝา ที่ได้รับบริจาคและคัดแยกจากพนักงานช่อง 3 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโครงการ “ช่อง 3 อาสาทำดี” ให้กับ คุณเฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ Circular Economy Business Director, Chemicals Business, SCG  ณ ชั้น 4 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 1  เพื่อนำพลาสติกใช้แล้ว กลับไปรีไซเคิลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดการใช้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดโลกร้อน และสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมการ Upcycling ที่เปลี่ยนรูปฝาพลาสติก ให้เป็นเม็ดพลาสติกสูตรพิเศษ เพื่อนำไปผลิตอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่มีคุณค่าในด้านการใช้งานและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2 ) อาทิ กระถางต้นไม้ และเก้าอี้ดีไซน์สวย เป็นต้น นอกจากได้วัสดุใหม่ที่มีความคงทนและสวยงาม ยังช่วยลดผลกระทบของการเกิดโลกร้อน เพราะวัสดุไม่ถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทำลายอย่างที่เคยเป็น

            การนำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลมาใช้อย่างคุ้มค่าดังที่กล่าวมานั้น ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 37-56 % หรือยกตัวอย่างเช่น การนำฝาพลาสติกกลับไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ทั้งหมด 100 กิโลกรัม จะช่วยลด CO2 ได้ประมาณ 106-160 กิโลกรัม สำหรับฝาขวดน้ำที่มอบให้กับ SCG จำนวน 100,000 ฝา น้ำหนักเฉลี่ยฝาละ 2 กรัม เมื่อนำไปรีไซเคิลจะช่วยลด CO2 ได้ประมาณกว่า 200 กิโลกรัม 

            ช่อง 3 และพันธมิตรร่วมกันสนับสนุนการลดขยะพลาสติก โดยนำวัสดุกลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้ง แทนการนำไปฝังกลบหรือเผาทิ้ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราและต่อโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การที่จะให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรลุผลตามเป้าหมาย จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

Other Corporate News