รายการแจ๋ว ช่อง 3 รับรางวัล “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563”

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 “รายการแจ๋ว” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563”  จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้รับมอบจาก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานจัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมศักยภาพขององค์กรเครือข่ายด้านการบริหารจัดการองค์กรและสมัชชาเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Other Corporate News