งบการเงิน

ดูงบการเงินย้อนหลัง


งบการเงินระหว่างกาลรวม และ
งบการเงิน ระหว่างกาล ปี 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จำเป็นต้องมีโปรแกรม
Adobe Acrobat เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf )
หากเครื่องฯ ของท่าน ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม (ฟรี) ได้ที่นี่

 

Q1
1
31 มีนาคม 2560 และ 2559
2
31 มีนาคม 2560 และ 2559
Q2
1
30 มิถุนายน 2559 และ 2558
2
30 มิถุนายน 2559 และ 2558
Q3
1
2
Q4
1
2

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2559 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม  14,931 14,957 17,289
หนี้สินรวม 7,821 6,769 8,355
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,110 8,188 8,934
รายได้จาการขาย   12,265 15,845 16,167
รายได้รวม 12,534 15,981 16,321
รายได้ขั้นต้น 3,469 5,934 7,466
กำไรสุทธ 1,218 2,983 4,415

อัตรส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 9.72% 18.67% 27.05%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17.13% 36.43% 49.42%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 8.16% 19.94% 25.54%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.61 1.49 2.21
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   0.60* 1.40* 2.00*
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.56 4.09 4.47

หมายเหตุ * เงินปันผลของปี 2559 เป็นตัวเลขที่เสนอจ่าย แสดงไว้เป็นตัวเลขอ้างอิง และได้รวมเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ไว้ด้วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการ
สำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้น จะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นสำคัญ

 

 

©Copyright BEC World Plc. All rights reserved