งบการเงิน

ดูงบการเงินย้อนหลัง


งบการเงินระหว่างกาลรวม และ
งบการเงิน ระหว่างกาล ปี 2559

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จำเป็นต้องมีโปรแกรม
Adobe Acrobat เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf )
หากเครื่องฯ ของท่าน ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม (ฟรี) ได้ที่นี่

 

Q1
1
31 มีนาคม 2559 และ 2558
2
31 มีนาคม 2559 และ 2558
Q2
1
30 มิถุนายน 2559 และ 2558
2
30 มิถุนายน 2559 และ 2558
Q3
1
2
Q4
1
2

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)
2556
สินทรัพย์รวม 14,957 17,289 12,196
หนี้สินรวม 6,769 8,355 3,081
ส่วนของผู้ถือหุ้น  8,188 8,934 9,115
รายได้จาการขาย  15,845 16,167 16,429
รายได้รวม 15,981 16,321 16,637
รายได้ขั้นต้น 5,934 7,466 8,884
กำไรสุทธ 2,983 4,415 5,589

อัตรส่วนทางการเงิน 2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2556
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 18.67% 27.05% 33.59%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  36.43% 49.42% 61.32%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 19.94% 25.54% 45.83%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.49 2.21 2.79
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   1.40* 2.00* 2.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.09 4.47 4.56

หมายเหตุ * เงินปันผลของปี 2558 เป็นตัวเลขที่เสนอจ่าย แสดงไว้เป็นตัวเลขอ้างอิง และได้รวมเงิน
ปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น ที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ไว้ด้วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการ
สำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้น จะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นสำคัญ

 

 

©Copyright BEC World Plc. All rights reserved