งบการเงิน

ดูงบการเงินย้อนหลัง


งบการเงินระหว่างกาลรวม และ
งบการเงิน ระหว่างกาล ปี 2560

เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จำเป็นต้องมีโปรแกรม
Adobe Acrobat เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf )
หากเครื่องฯ ของท่าน ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม (ฟรี) ได้ที่นี่

 

Q1
1
31 มีนาคม 2561 และ 2560
2
31 มีนาคม 2561 และ 2560
Q2
1
 
2
 
Q3
1
2
Q4
1
2

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม  14,330 14,931 14,957
หนี้สินรวม 7,785 7,821 6,769
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,545 7,110 8,188
รายได้จาการขาย   11,034 12,265 15,845
รายได้รวม 11,211 12,534 15,981
รายได้ขั้นต้น 1,858 3,469 5,934
กำไรสุทธ 61 1,218 2,983

อัตรส่วนทางการเงิน 2560 2559 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 0.54% 9.72% 18.67%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.89% 15.93% 35.00%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 0.42% 8.16% 19.94%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.61 1.49
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   0.10* 0.60 1.40
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.27 3.56 4.09

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่8/2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการ
สำคัญ สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น
ในอัตราร้อยละ 99.99 ให้แก่บริษัทนั้น จะคำนึงถึงความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นสำคัญ

 

 

©Copyright BEC World Plc. All rights reserved