ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf ) หากเครื่องฯของท่าน ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม (ฟรี) ที่นี่
 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ประจำปี 2562

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- แบบเสนอคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 1 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 2 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 3 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 4 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 5 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 6 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 7 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 8 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 9 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 10 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตอนที่ 11 )

( 11 พฤษภาคม 2561 )

-
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561


( 27 เมษายน 2561 )

- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

( 26 มีนาคม 2561 )
- ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

( 12 ตุลาคม 2560 )
- ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ประจำปี 2561

( 11 พฤษภาคม 2560 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

( 27 เมษายน 2560 )
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 1 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 2 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 3 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 4 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 5 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 6 )
( วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตอนที่ 7 )

( 24 มีนาคม 2560 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ประจำปี 2560
- ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- แบบเสนอคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

( 11 พฤษภาคม 2559 )
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

( 29 เมษายน 2559 )
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

( 24 มีนาคม 2559 )

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559


( 17 มีนาคม 2559 )

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
และประกาศจ่ายปันผล

การเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า
และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- การเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- แบบเสนอคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
 
ช่วงที่ 3  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
( 26 มีนาคม 2558 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
( 26 มีนาคม 2558 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
( 26 มีนาคม 2558 )
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วาระที่ 5
( 26 มีนาคม 2558 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
26 มีนาคม 2558 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
( 26 มีนาคม 2558 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
( 26 มีนาคม 2558 )
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
( 26 มีนาคม 2558 )
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
( 19 มีนาคม 2558 )
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
และประกาศจ่ายปันผล

( 12 พฤษภาคม 2557 )
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

( 28 มีนาคม 2557 )

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

( 31 มีนาคม 2557 )
- รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์

( 28 มีนาคม 2557 )

- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

( 28 มีนาคม 2557 )

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 28 มีนาคม 2557 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 28 มีนาคม 2557 )
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
( 28 มีนาคม 2557 )
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557,
ประกาศจ่ายปันผล และสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย

วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
 
ช่วงที่ 3  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
( 10 พฤษภาคม 2556 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
( 19 มีนาคม 2556 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
( 19 มีนาคม 2556 )
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วาระที่ 5
( 19 มีนาคม 2556 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
( 19 มีนาคม 2556 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 19 มีนาคม 2556 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 19 มีนาคม 2556 )
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
( 19 มีนาคม 2556 )
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
( 15 มีนาคม 2556 )
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และประกาศจ่ายปันผล
วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
 
ช่วงที่ 3  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
( 9 พฤษภาคม 2555 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
( 26 เมษายน 2555 )
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
( 18 เมษายน 2555 )
- เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
( 22 มีนาคม 2555 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

( 22 มีนาคม 2555 )
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วาระที่ 1

- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วาระที่ 2
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วาระที่ 5
( 22 มีนาคม 2555 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
( 22 มีนาคม 2555 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 22 มีนาคม 2555 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
( 22 มีนาคม 2555 )
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และประกาศจ่ายปันผล

( 9 พฤษภาคม 2554 )
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4
ช่วงที่ 5 ช่วงที่ 6
ช่วงที่ 7 ช่วงที่ 8
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
( 25 มีนาคม 2554 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

( 24 มีนาคม 2554 )
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วาระที่ 1

- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วาระที่ 2
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วาระที่ 5
( 24 มีนาคม 2554 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 
( 24 มีนาคม 2554 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 24 มีนาคม 2554 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
( 10 มีนาคม 2554 )
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
และประกาศจ่ายปันผล

( 25 พฤษภาคม 2553 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
( 7 พฤษภาคม 2553 )
- แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
( 23 เมษายน 2553 )
- แจ้งเลื่อนวัน และเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
( 24 มีนาคม 2553 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

( 24 มีนาคม 2553 )
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 1

- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 5
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วาระที่ 6
( 24 มีนาคม 2553 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 
( 24 มีนาคม 2553 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 24 มีนาคม 2553 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
( 19 มีนาคม 2553 )
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และประกาศจ่ายปันผล
วิดีโอคลิป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

( 11 พฤษภาคม 2552 )

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
( 11 พฤษภาคม 2552 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
องค์ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

( 30 เมษายน 2552 )


คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

17 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญฯ
และประกาศจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อบ่ายวันนี้ ได้มีมติที่สำคัญๆ ดังนี้


1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดหลัง สำหรับ
ผลการดำเนินงานปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น โดยเสนอให้จ่ายวันที่ 26 พฤษ-
ภาคม 2552


2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.ณ
ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร
โดยได้แนบหนังสือเชิญประชุมมาด้วยพร้อมนี้


3. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1
เมษายน 2552

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พร้อมด้วยเอกสารแนบ
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.becworld.com ภายในวันที่
19 มีนาคม2552 ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายฉัตรชัย เทียมทอง)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงิน

( 19 มีนาคม 2552 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 1
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 2
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วาระที่ 5
( 19 มีนาคม 2552 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
( 19 มีนาคม 2552 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 19 มีนาคม 2552 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 19 มีนาคม 2552 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
*** คำอธิบายงบการเงินรวม สำหรับปี 2551 ***

( 8 พฤษภาคม 2552 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
( 20 มีนาาคม 2551 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

( 20 มีนาคม 2551 )
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วาระที่ 1

- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วาระที่ 2
- งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 วาระที่ 5
( 21 มีนาคม 2551 )
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
( 21 มีนาคม 2551 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก?

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 21 มีนาคม 2551 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

[ คลิ๊ที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
( 21 มีนาคม 2551 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

[ คลิ๊กที่นี่ สำหรับไฟล์เอกสาร ]
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
( 20 มีนาคม 2551 )
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และประกาศจ่ายปันผล

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
( 11 พฤษภาคม 2550 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
( 9 เมษายน 2550 )
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
( 9 เมษายน 2550 )
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
( 9 เมษายน 2550 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
( 9 เมษายน 2550 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
( 9 เมษายน 2550 )
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
( 9 เมษายน 2550 )
- รายงานประจำปี 2549
( 22 มีนาคม 2550 )
- แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และประกาศจ่ายปันผล
( 10 พฤษภาคม 2549 )
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วาระที่ 1
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วาระที่ 2
- เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วาระที่ 5
- ข้อบังคับบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะ, การลงทะเบียนผู้เข้าประชุม, เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง และการมอบฉันทะ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
© Copyright BEC World Plc. All rights reserved