บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น B1 , G , 2, 3 , 8 , 9 , 10 , 30-34
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ เลขานุการบริษัท คุณ ชลัยพร อิทธิถาวร
โทรศัพท์ : 02-265-3635
อีเมล : chalaiporn@becworld.com
ติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณ เมธินี่ อโศกเวชกุล
โทรศัพท์ : 02-022-7427
อีเมล : Maythinee_a@becworld.com

คุณ ภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 02-022 -7399
อีเมล : panugorn_p@becworld.com

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล คุณ อัยการ พวงประดับ
โทรศัพท์ : 02-262-3650

อีเมล : iyakarn_p@becmultimedia.com
ติดต่อ ฝ่ายการตลาด คุณ พรวิภา ศรีเนาวรัตน์กุล
โทรศัพท์ : 02-022-7426

อีเมล : pornvipa_s@becworld.com
ติดต่อ ฝ่ายจัดซื้อ คุณ วิราภรณ์ อุดมอิทธิพงศ์
โทรศัพท์ : 02-262-3656

อีเมล : viraporn@thaitv3.com
ติดต่อ เรื่องลิขสิทธิ์ อีเมล : Copyrights@ch3thailand.com

การรับเรื่องร้องเรียน

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร
ในเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ของพนักงานของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พร้อมหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนและชัดเจน ผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

1 ) ส่งเป็นจดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2 ) ผ่านทางเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

© Copyright BEC World Plc. All rights reserved