บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น B1 , G , 2, 3 , 8 , 9 , 10 , 30-34
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 204-3333, 262-3333
โทรสาร : (662) 204-1384

อี-เมล์ : ir@becworld.com


© Copyright BEC World Plc. All rights reserved