บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น B1 , G , 2, 3 , 8 , 9 , 10 , 30-34
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

คุณ ภาณุกรณ์ พึ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : +66 (0) 2022 7399
โทรสาร : +66 (0) 2204 1384

อี-เมล์ : panugorn_p@becworld.com


การรับเรื่องร้องเรียน

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร
ในเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ของพนักงานของบริษัทในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พร้อมหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนและชัดเจน ผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

1 ) ส่งเป็นจดหมายถึง สำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2 ) ผ่านทางเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

© Copyright BEC World Plc. All rights reserved